Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BeMa Catering vof, gevestigd te Zundert, Grote heistraat 33,  4884 JA.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verhuur van stoelen, tafels, aardewerk, glaswerk, apparatuur, enz. en levering van produkten en-of diensten in de ruimste zin van het woord en alles wat verder deel uitmaakt van genoemde overeenkomst door BeMa Catering vof gevestigd te Zundert. aangegaan;

1b De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van BeMa Catering vof;

1c Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van BeMa Catering vof afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definitie.
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de verhuur en of leveringsovereenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten .

3a Alle aanbiedingen van BeMa Catering vof zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld;

3b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens BeMa Catering vof van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat BeMa Catering vof tot uitvoering van de aan hem verleende opdracht is overgegaan overeenkomstig de order, is een overeenkomst van huur en verhuur en of levering van producten of diensten tot stand gekomen.

Artikel 4: Prijzen.
4a Tenzij anders vermeld gelden prijzen af onderneming;

4b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op-of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is BeMa Catering vof gerechtigd de prijs dien overeenkomstig aan te passen;

4c Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;

4d Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door BeMa Catering vof op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is

                                                     

verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties;

4e Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting [BTW] en inclusief thuisbezorging mits de levering binnen een straal van 10 km vanuit de vestiging is in grote heistraat 33 gelegen te wernhout.

4f Prijzen vermeld in flyers, assortimentslijsten, offertes e.d. zijn inclusief BTW.

4g Opdrachtgever gaat akkoord met de door BeMa Catering vof bepaalde prijsstelling voor zijn producten en of diensten.

Artikel 5: Annuleringen.
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan BeMa Catering vof alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten [kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d] te vergoeden, alles onverminderd het recht van BeMa Catering vof op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Leveringstermijnen
6a De huurder/koper dient bij beëindiging van de huurtermijn de gebruikte goederen aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder/verkoper zich met het brengen en/of terug bezorgen van het gehuurde/verkochte zal belasten. Ook in laatstbedoeld geval geschied het brengen en/of van het gehuurde/gekochte voor rekening en risico van de huurder. Afgesproken leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor BeMa Catering vof de goederen te leveren;

6b Overschrijding van de bezorgtijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

6c Indien de opdrachtgever het verhuurde of geleverde product cq dienst voor of op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan BeMa Catering vof stalling-c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van BeMa Catering vof.

Artikel 7: Reclame
7a Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, BeMa Catering vof op de hoogte te brengen. Klachten over het gehalte en/of hoedanigheid van het gehuurde en of geleverde moeten zo spoedig mogelijk na levering worden gemeld bij BeMa Catering vof.

7b Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de goederen waarover hij zich beklaagt de door BeMa Catering vof verhuurde en of geleverde goederen betreffen;

 

7c BeMa Catering vof dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar beoordeling van BeMa Catering vof juist is zal BeMa Catering een schadevergoeding betalen tot ten hoogste van de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. BeMa Catering vof is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht;

7d Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling
8a De vorderingen van BeMa Catering vof dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever;

8b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen de daarvoor gestelde betalings termijn van 14 dagen.  De huurder cq koper heeft nimmer een retentierecht tegenover verhuurder cq verkoper;

8c Onverminderd het recht van retentie, zal BeMa Catering vof bij het uitvoeren van een opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag tenminste honderd euro bedraagt vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling (borgsom) te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie, cheques of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van BeMa Catering vof, dit bedrag kan gelijk zijn aan de vervangingswaarde van de goederen;

8d Indien de opdrachtgever de vordering van BeMa Catering vof niet contant, althans niet binnen de overeengekomen termijnen, betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft BeMa Catering vof zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 5% boven de wettelijke rente per jaar in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum;

8e BeMa Catering vof is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke als , door de betaling veroorzaakt te vorderen;

8f De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 150,-. Uit het enkele feit dat BeMa Catering vof zich zal moeten beraden op derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten;

8g Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend;

8h Wanneer een rekening voor een lager bedrag dan € 50,- wordt gezonden kan BeMa Catering vof  € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing;

 

8i Zolang de huurder/koper niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens BeMa Catering vof heeft voldaan, is BeMa Catering vof gerechtigd om alle goederen welke door de huurder/koper in BeMa Catering vof of op locatie zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de huurder/koper ten genoegen van BeMa Catering vof aan al zijn verplichtingen jegens BeMa Catering vof heeft voldaan. Naast een retentierecht komt BeMa Catering vof in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen;

8j Indien BeMa Catering vof goederen als bedoeld in artikel 8i onder zich heeft en de huurder/koper van wie BeMa Catering vof de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is BeMa Catering vof gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de huurder/koper en BeMa Catering vof kan zich daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van BeMa Catering vof resteert wordt aan de klant uitgekeerd;

8k Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder/koper bij die betaling geplaatste aantekening dan wel geplaatste opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder/koper aan BeMa Catering vof in de navolgende volgorde:

 1. de kosten van executie.
  2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke innings kosten.
  3. de rente.
  4. de schade.
  5. de hoofdsom.

Artikel 9: Verplichtingen van de huurder cq koper
9a De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig en volgens eventuele aanwijzingen van personeel van BeMa Catering vof te gebruiken en in het bijzonder om:
– verhuurder ter alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen;
– aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren;
– de gehuurde goederen schoon te retourneren, is dit niet het geval, dan zullen schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, deze kosten bedragen minimaal 50 % van de huursom, indien dit niet in verhouding zou staan tot het product, kan BeMa Catering vof overgaan op een uurtarief, wat € 45,- per uur per persoon bedraagt;
– onderhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden;

9b De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen c.q verrichten. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de huurder aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst

 

9c De huurder/koper is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan BeMa Catering vof heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze ook of welke titel ook uit het bedrijf c.q de macht van de opdrachtgever worden gebracht;

9d Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens BeMa Catering vof en voorts in geval van ontbinding de overeenkomst uit welke hoofde dan ook zal BeMa Catering vof gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaan eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan BeMa Catering vof te retourneren, alles onverminderd het recht van BeMa Catering vof op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen;

9e De verhuurde artikelen moeten door huurder zodanig behandeld worden of dat het zijn eigendom is.

9f Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling, reparaties door derden of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht;

9g Indien huurder buiten staat is om welke reden dan ook het gehuurde aan verhuurder terug te [laten] bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door laatste te bepalen schadevergoeding ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen, vermeerderd met de hieruit voortvloeiende kosten;

9h Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal, te leveren goederen of andere diensten van BeMa Catering vof, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Overdracht
Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeMa Catering vof is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met BeMa Catering vof gesloten overeenkomsten aan derden- waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen- over te dragen.

Artikel 11: Retentie
Onverminderd het wettelijk retentierecht is BeMa Catering vof gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van het geen BeMa Catering vof uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft BeMa Catering vof ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

                                                     

Artikel 12: Duur van de overeenkomst
Bij het vaststellen van de duur van het verhuur en of leveringscontract geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag. De prijsstelling betreffende de verhuurartikelen heeft betrekking op een gebruiksperiode van 1 dag. Ingaande op 00.00 uur en eindigend om 24.00 uur.

De tweede huurdag kost 75% extra van de normale huurprijs, derde huurdag kost 50% extra van de normale huurprijs. Voor langere perioden, prijs op aanvraag. Bij levering van diensten of produkten/goederen, eindigend de overeenkomst, door betaling van de totale verschuldigde som. De door BeMa Catering vof bijgehouden klantenbonnen, worden als bindend bevonden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13a BeMa Catering vof is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 3. Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde cq geleverde;
 4. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. verwondings of overlijdingsrisico’s;
 5. De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van BeMa Catering vof, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan;

13b BeMa Catering vof is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;

13c Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing;

13d BeMa Catering vof zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden;

13e BeMa Catering vof is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die BeMa Catering vof onder zich heeft;

 

                                                     

13f Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd cq verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst;

13g BeMa Catering vof is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de kwaliteit en de hoedanigheid van haar goederen;

13h Het feit dat het geleverde product niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of eisen mocht voldoen. Dient er door de opdrachtgever een sluitende analyse getoond te worden waarin word bevestigt dat het product niet aan de eisen voldoet. Bema Catering vof is enkel aansprakelijk ter hoogte van het factuur bedrag.

Artikel 14: Garantie
BeMa Catering vof garandeert verhuurde cq geleverde goederen gedurende een vooraf overeengekomen periode.

In geval BeMa Catering vof zijn producten of diensten van toeleveranciers betrekt, geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant cq toeleverancier, zonder BeMa Catering vof hiervoor aansprakelijk te stellen indien de fabrikant of toeleverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 15: Vooruitbetaling en Meerkosten
BeMa Catering vof is gerecht bij opdrachten van tenminste honderd euro vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te vorderen. Wordt de opdracht vertraagd dan is BeMa Catering vof gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Wordt het geleverde produkt niet op tijd afgehaald dan is BeMa Catering vof gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 16: Opzegging
16a Deze overeenkomst kan ten alle tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder/koper kan slechts geschieden door terugbezorging in de oorspronkelijke staat van het gehuurde cq geleverde bij de verhuurder cq verkoper;

16b Bij beëindiging van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het gebreken vertoont of beschadigd is, is de verhuurder gerechtigd de huurder reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen;

16c Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen 25% van de som bij opzegging tot 16 weken voor levering, 50% van de som bij opzegging in de periode 16 tot 12 weken voor de levering, of 75 % van de som bij opzegging 4 tot 12 weken voor de levering, of 100 % van de som bij opzegging in de laatste 4 weken voor levering. Artikel 17: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enige ander met BeMa Catering vof gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement,

                                                     

surséance van betaling, stillegging liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BeMa Catering vof het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze zonder dat BeMa Catering vof tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke BeMa Catering vof ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 18: Geschillen
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze “Algemene Voorwaarden” zullen ter beslechting, zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Arikel19: Afwijkende voorwaarden
19a Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze “Algemene Voorwaarden”, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door BeMa Catering vof schriftelijk zijn geaccepteerd;

19b Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige “Algemene Voorwaarden” zullen de voorwaarden van BeMa Catering vof prevaleren.

19c De punten 19a en 19b zijn ook van toepassing indien BeMa Catering vof de opdrachtgever is en de toeleverancier redelijkerwijs de kans heeft gekregen deze voorwaarden in te zien.

Artikel 20: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van BeMa Catering vof binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 21: Uitbesteding werk aan derden
21a Opdrachtgever machtigt BeMa Catering vof om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door BeMa Catering vof aan derde[n] van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door BeMa Catering vof met opdrachtgever gesloten overeenkomst[en].

21b Produkten of diensten die niet door BeMa Catering vof zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via BeMa Catering vof met een door BeMa Catering vof bepaalde opslag.
21c Opdrachtgever zal en mag nooit een door een toeleverancier geleverd product of dienst uit de overeenkomst halen.

                                                     

21d BeMa Catering vof wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

21e Indien BeMa Catering vof als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan BeMa Catering vof nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.

21f Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal BeMa Catering vof pogen hiertussen te bemiddelen echter BeMa Catering vof kan nooit worden aangesproken voor enige schade’s, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rente’s en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Artikel 22: Offertes
Indien opdrachtgever BeMa Catering vof offerte voor diensten, te leveren goederen of verhuur uit laat brengen, kan BeMa Catering vof de kosten die hiermee gepaard gaan doorberekenen aan opdrachtgever, deze zullen worden doorberekend als “voorbereidingskosten” onder deze kosten wordt onder meer verstaan; het opmaken van offertes, telefoonkosten, administratiekosten, overheadkosten, besprekingen met toeleveranciers, autokosten, bezichtiging van evenementen objecten en de geleverde manuren.

Artikel 23: Rechten
Niets van wat opdrachtgever van BeMa Catering vof heeft bekomen mag worden verveelvoudigd dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, BeMa Catering vof behoudt ten alle tijde de rechten.

Artikel 24: Overmacht
24a Indien BeMa Catering vof door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft BeMa Catering vof onverminderd de haar verdere toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

24b Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgelijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van toeleveranciers van BeMa Catering vof of andere wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan BeMa Catering vof kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 25: Gevonden voorwerpen
25a In het gebouw en aan aanhorigheden van BeMa Catering vof verloren of

                                                     

achtergelaten voorwerpen, welke door de huurder/koper worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij BeMa Catering vof te worden ingeleverd;

25b Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij BeMa Catering vof heeft gemeld, verkrijgt BeMa Catering vof de eigendom;

25c Indien BeMa Catering vof door de huurder/koper achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de huurder/koper. BeMa Catering vof is nimmer tot toezending verplicht.
Artikel 26: Kurkegeld
26a Indien de klant in de ruimten van BeMa Catering vof drank nuttigt die niet door BeMa Catering vof verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkegeld verschuldigd;

26b Indien de klant in de ruimten van BeMa Catering vof spijzen nuttigt die niet door BeMa Catering vof verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd;

26c De in de artikelen 26a en 26b bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door BeMa Catering vof.

Artikel 27: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.